Taken & Verantwoordelijkheden Mentorschap

 • Een vertrouwensband tot stand brengen met de betrokkene en zijn omgeving.
 • Inventariseren van de persoonlijke achtergronden wensen bij zorgverlening en de wil van betrokkene bijvoorbeeld na overlijden;
 • Het mede beslissen of een cliënt nog wilsbekwaam is.
 • Het bevorderen van het zelfstandig nemen van beslissingen door betrokkene.
 • Advies uitbrengen aan betrokkene, belanghebbenden en zorgverleners;
 • Het belang van Client vóór het belang van de omgeving stellen;
 • Toezicht en controle houden op kwaliteit van de zorg die verleend wordt;
 • Respecteren van godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en culturele achtergrond;
 • Informatieverschaffing aan betrokkene, zorgverleners en belanghebbenden;
 • Nemen van beslissingen dan wel instemmen met zorgplannen;
 • Zich bij regelmaat op de hoogte stellen van het wel en wee van betrokkene;
 • Verlenen van toestemming aan de behandelaar voor toediening van medicatie onder dwang, op grond van medische noodzakelijkheid;
 • Dossiervorming en leveren van rapportage van verrichte handelingen, genomen beslissingen, van werkzaamheden, tijdsinvestering en gemaakte kosten;
 • Betrokkene bij de gemeente in aanmerking brengen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap;
 • Bezwaar en beroepsprocedures opstarten tegen overheden, bestuurders;
 • Verantwoording afleggen aan de kantonrechter
 • Bij afwezigheid overdragen van bevoegdheden, achterlaten van passende zorginstructie voor zorgverleners;

Bevoegdheden

 • Vertegenwoordigende rol en plaatsvervangend optreden:
 • Het treffen van omgangsregeling met familie, vrienden, etc. van betrokkene:
 • Ter bescherming procedure starten bij de Voorzieningenrechter.

depersoonlijkeaanpak-1