Privacyverklaring

Lid van:

 

 

Waarom bewaar ik persoonsgegevens?

De Persoonlijke Aanpak verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten. Dat is nodig om mijn werk als mentor goed uit te kunnen voeren. Ik ga zorgvuldig met de verkregen gegevens om. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ik heb deze privacyverklaring opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren over de uitwerking van de AVG.

Waar bewaar ik uw gegevens en hoelang bewaar ik deze?

Ik bewaar gegevens die ik van u zelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaar ik op digitale wijze in onze computersystemen. Mijn computersystemen staan in een beveiligde omgeving. Met de leveranciers van mijn computersystemen heb ik een overeenkomst gesloten over de beveiliging van deze gegevens. Alleen bevoegde medewerkers van de Persoonlijke Aanpak hebben toegang tot de beveiligde omgeving. Ik bewaar uw gegevens 7 jaar lang.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Algemene persoonsgegevens:

Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum.

Gegevens over uw gezinssituatie.

Bijzondere persoonsgegevens:

Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid.

Andere bijzondere gegevens die voor De Persoonlijke Aanpak van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Daarnaast worden in het cliëntendossier brieven, e-mails, telefoongesprekken, gespreksnotities en ingekomen post bewaard.

Welk recht heeft u?

Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij De Persoonlijke Aanpak. Ik mag uw gegevens niet wissen indien de persoonsgegevens nog nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of als De Persoonlijke Aanpak deze gegevens moet bewaren op basis van een wettelijke grondslag.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

Alleen daartoe bevoegde medewerkers De Persoonlijke Aanpak hebben toegang tot uw gegevens.Met wie deel ik uw gegevens? Regelmatig moet De Persoonlijke Aanpak uw gegevens delen met andere instanties zoals de rechtbank of zorginstellingen. Het delen van gegevens wordt alleen gedaan als het strikt nodig is om onze taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren. Daarnaast verstrek ik niet méér informatie dan op dat moment nodig is.

Beveiliging.

De Persoonlijke Aanpak neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom heb ik op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan.

privacy verklaring 2018